Grilith Holzkitt

Ahorn / 1 l

Tmel na drevo Grilith Holzkitt je plnivá pasta na báze drevnej múčky, alkydových živíc a nitrátu celulózy s obsahom rozpúšťadiel.

Číslo položky:5097011

Spôsob nanášania:

Tmel na drevo Grilith Holzkitt 50970 ff je plnivá pasta na báze drevnej múčky, alkydových živíc a nitrátu celulózy s obsahom rozpúšťadiel.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • s obsahom rozpúšťadla, rýchlo schne
Zvláštne vlastnosti
 • pripravený na použitie
Hmotnosť netto v kg
 • 0,95

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H228
   Horľavá tuhá látka.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P271
   Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P405
   Uchovávajte uzamknuté.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Na opravu malých chýb pre použitie pred prvým brúsením dreva.

© adler-lacke.com