Patinabeize

Farblos / 1 l

Číslo sortimentnej položky:1031011

Spôsob nanášania:

Bezfarebné, základné moridlo na báze rozpúšťadiel k namiešaniu patinovacieho moridla. Zmiešaním s ADLER Solva-Tint 89601 ff farebným koncentrátom ako sfarbujúcim komponentom môžu byť jednoduchým spôsobom vyrobené želané farebné odtiene.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
 • Bezfarebné základné moridlo k namiešaniu s ADLER Solva-Tint 89601 ff k výrobe patinovacieho moridla:

  • na docielenie efektov ako napr. starožitného efektu
  • vyrovnanie farebných rozdielov pri lakovaní nábytku a interiérových drevených dielcov

Čistenie náradia

© adler-lacke.com