Arova Neosol

Farblos / 1 l

Miešací moridlový systém na rozpúšťadlovej báze na listnaté dreviny pre priemyselné a remeselné  použitie.

Miešací moridlový systém na rozpúšťadlovej báze na listnaté dreviny pre priemyselné a remeselné  použitie.

Číslo sortimentnej položky:1140011

Výdatnosť: cca 8 m²/l (na nános)

Spôsob nanášania:

Rozpúšťadlové moridlo na báze svetlostálych farbív, pre žiarivé odtiene, nezvýrazňujúce póry a pre použitie na listnaté dreviny. Pre zriedenie prípadné zosvetlenie môžeme použiť buď ADLER Neosol Farblos 11400 (s obsahom rozpúšťadiel), alebo vodu.

S tromi základnými moridlami Gelb (žlté), Rot (červené) a Schwarz (čierne) sa môže namiešať veľa farebných odtieňov.

Základné moridlá sa môžu vzájomne miešať a v prípade potreby – taktiež ako štandardné odtiene (hotové moridlá) – sú riediteľné s ADLER Neosol Farblos 11400 alebo s vodou až na pomer zmesi maximálne 1:30.

ADLER Neosol je vhodné prelakovať vodouriediteľným alebo aj rozpúšťadlovým lakom na nábytok.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • na morenie jemno a hrubo-pórovitých listnatých drevín, ak sa po morení nemajú dosiahnuť zvýraznené póry
 • s tromi základnými moridlami Gelb (žlté), Rot (červené) a Schwarz (čierne) sa môže namiešať veľa farebných odtieňov
Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Na morenie jemno a hrubo-pórovitých listnatých drevín, ak sa po morení nemajú dosiahnuť zvýraznené póry.

  • Arova Neosol je predovšetkým odporúčaný pre dreviny ako: buk, javor, orech, čerešňa, breza, jaseň, hruška, dub a jelša.

  • Produkt je závislý od použitia vrchného laku pre plochy nábytku a celkového vnútorného vybavenia, v oblasti použitia II až IV podľa rakúskej normy (ÖNORM A 1610 – 12)

  • Namorené plochy s Arova Neosol 11400 ff je možné prelakovať vodouriediteľným ale aj rozpúšťadlovým lakom.

  • Používajte v kombinácii s vhodným vrchným náterovým systémom.

Čistenie náradia
Normy

© adler-lacke.com