Korrektur-Lösung

für Acryl-Spritzlack / 5 l

Číslo položky:9076105

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Hmotnosť netto v kg
 • 4,85

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H314
   Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • P260
   Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P310
   Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...

© adler-lacke.com