Spezial-Verdünnung

1 l

Číslo položky:9670411

Špeciálne riedidlo. Spomaľovač pre všetky rozpúšťadlové ADLER 2-zložkové PUR laky, ako napr. ADLER Legnopur, ADLER Ventopur, ale aj ADLER Pigmopur a iné.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Hmotnosť netto v kg
 • 0,92

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...

© adler-lacke.com