DD-Verdünnung

Aromatenfrei / 1 l

Bezaromatické riedidlo pre PUR a DD-laky.

Číslo položky:8001911

Výdatnosť: Určený pomer riedenia v technickom liste príslušného produktu.

pre PUR- a DD-laky

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Hmotnosť netto v kg
 • 0,87

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P271
   Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P405
   Uchovávajte uzamknuté.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...

© adler-lacke.com