Alkydharzturbo

1 l

Číslo položky:805400021011

Tvrdidlo na báze rozpúšťadiel prelazúrovacie a krycie náterové systémy na báze syntenických živíc a tiež preoleje, vyvinuté na zlepšenie mechanických a chemických vlastností odolnostialebo na účely vyschnutia pri nepriaznivých klimatických podmienkach.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Hmotnosť netto v kg
 • 0,93

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH204
   Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H304
   Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H335
   Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre/prostriedky na ochranu sluchu/...
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P331
   Nevyvolávajte zvracanie.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
 • - Tvrdidlová zložka na zlepšenie mechanickej a chemickej odolnosti​ rozpúšťadlových lakov na báze syntetických živíc (ako sú napr. ADLERExpress Maschinenlack a olej ADLER Legno-Öl).- Pre ADLER Samtalkyd, ADLER Brilliantalkyd, pre riedidlové výrobky sady ADLER Pullex (ako napr. Pullex Color, renovačný základ Pullex Renovier-Grund, lazúry Pullex Plus-Lasur, Pullex Top-Lasur, Pullex High-Tech, etc.) - na zlepšenie sušenia za nepriaznivých podmienok a lepšiu chemickúodolnosť.- Pre ADLER Ferro GSX a ADLER Legno-Öl: Pre vyššiu mechanickú odolnosť povrchov a rýchlejším presušením základného náteru a medzivrstvy. - Tvrdidlová zložka pre riedidlové výrobky radu ADLER Pullex (ako napr. Pullex Color, renovačné základ Pullex Renovier-Grund, lazúry PullexPlus-Lasur, Pullex Top-Lasur, Pullex High-Tech, etc.).- Zlepšenie chemickej odolnosti a sušenia dreva bohatého na drevnú zložku, ako je dub.- Dodržujte pokyny v príslušných technických listoch produktov.

Zmes
 • Doba spracovateľnosti:8 hod.

© adler-lacke.com