Adlerol-Terpentinölersatz

Aromatenfrei / 1 l

Číslo položky:8030111

Bezaromatický. Riedidlo na natieranie pre KH-lak.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H304
   Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P271
   Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
  • P331
   Nevyvolávajte zvracanie.
  • P405
   Uchovávajte uzamknuté.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...

© adler-lacke.com