Adlerol-Terpentinölersatz

Aromatenfrei / 1 l

Číslo položky:8030111

Bezaromatický. Riedidlo na natieranie pre KH-lak.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Hmotnosť netto v kg
 • 0,786

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H304
   Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

© adler-lacke.com