Reinigungs-Lösung

Wasserverdünnbar / 25 l

Číslo položky:8009225

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 24,5

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H315
   Dráždi kožu.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre/prostriedky na ochranu sluchu/...
  • P321
   Odborné ošetrenie (pozri ... na etikete).

© adler-lacke.com