Bandreinigungs-Lösung

20 l

Čistiaci roztok určený na čistenie dopravných pásov v striekacích automatoch. 

Číslo položky:8006620

Výdatnosť: .

 

 

Čistenie aplikačných zariadení, striekacích automatov  a dopravných pásov, kde sa pracuje s lakmi na vodnej báze.

 

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Hmotnosť netto v kg
 • 19

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H315
   Dráždi kožu.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P233
   Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre/prostriedky na ochranu sluchu/...
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...

© adler-lacke.com