ADLER Clean Hand Disinfectant

Desinfektionsmittel Hand

Dezinfekčný prostriedok na ruky podľa receptúry WHO na báze alkoholu pre profesionálnych a bežných používateľov.

Dezinfekčný prostriedok na ruky podľa receptúry WHO na báze alkoholu pre profesionálnych a bežných používateľov.

Číslo položky:806600021018

Hygienický dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu na priame použitie s baktericídnym, levurocídnym (protikvasinkovým) a obmedzene virucídnym účinkom (na obalené vírusy) podľa receptúry WHO. Produkt rýchlo účinkuje a je hydratačný.

 

Poznámka k zápachu:

Spoločnosť ADLER používa na výrobu dezinfekčných prostriedkov iba bioetanol. Kým syntetický etanol sa vyrába na báze fosílnych surovín (ropných), bioetanol sa vyrába fermentáciou biomasy. Zvláštnosťou tohto udržateľného etanolu je to, že vôňa sa môže meniť v závislosti od použitých prírodných surovín. V niektorých prípadoch je možné tento pach vnímať ako nepríjemný. Toto však na účinnosť dezinfekčného prostriedu ADLER Clean Disinfectant Pro žiadnom prípade nemá vplyv.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P233
   Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Použitie na dezinfekciu rúk v domácnostiach, zdravotníckych zariadeniach a prevádzkach spojených s výrobou potravín.

  • Naneste dostatočné množstvo produktu do dlane (min. 3 ml).

  • Uistite sa, že sú ruky počas odporúčanej doby pôsobenia 30 sekúnd úplne navlhčené.

  • Aplikujte produkt na obe ruky až k zápästiu. Tiež navlhčite chrbát ruky a medzery medzi prstami.

  • Pre dostatočnú účinnosť by sa mal liek aplikovať dvakrát za sebou.

  • Počas doby pôsobenia sa nedotýkajte rukami iných predmetov, aby sa zabezpečil plný účinok. Prosím, dodržujte ARL 520 – Pracovné smernice pre používanie dezinfekčných prostriedkov ADLER.

© adler-lacke.com