ADLER Clean Disinfectant Pro

Desinfektionsmittel Fläche

Dezinfekčný prostriedok na povrchy na báze alkoholu pre profesionálnych a bežných používateľov.

Dezinfekčný prostriedok na povrchy na báze alkoholu pre profesionálnych a bežných používateľov.

Číslo položky:806700021013

Dezinfekčný prostriedok na povrchy na báze alkoholu pripravený na použitie s baktericídnymi, fungicídnymi a virucídnymi účinkami. Produkt účinkuje rýchlo a je úplne bezo zvyškov.

 • Na rýchlu, všeobecnú dezinfekciu neporéznych povrchov a predmetov odolných voči alkoholu, najmä v zdravotníckych zariadeniach (napr. toaletné dosky, kľučky dverí, rámy postelí, vozidlá záchrannej služby), pracovných plôch v lekárskych laboratóriách a povrchov v potravinárskom priemysle a jedálňach, vrátane tých, ktoré prichádzajú do styku s potravinami alebo krmivom.

 

 • V prípade plastových materiálov a lakovaných povrchov sa musí pred použitím vykonať test znášanlivosti. Dezinfekčný prostriedok v žiadnom prípade nepoužívajte na plexisklo ani polykarbonát

 

Poznámka k zápachu:

Spoločnosť ADLER používa na výrobu dezinfekčných prostriedkov iba bioetanol. Kým syntetický etanol sa vyrába na báze fosílnych surovín (ropných), bioetanol sa vyrába fermentáciou biomasy. Zvláštnosťou tohto udržateľného etanolu je to, že vôňa sa môže meniť v závislosti od použitých prírodných surovín. V niektorých prípadoch je možné tento pach vnímať ako nepríjemný. Toto však na účinnosť dezinfekčného prostriedu ADLER Clean Disinfectant Pro žiadnom prípade nemá vplyv.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P233
   Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Nezriedeným prostriedkom navlhčite handričku a naneste na povrch, ktorý sa má dezinfikovať. V prípade potreby utrite povrchy handrou na jedno použitie.

  • Zabezpečte, aby bol povrch počas odporúčaného času pôsobenia úplne navlhčený.

  • Doba pôsobenia 1 min. pri nízkej miere znečistenia, až 5 min. pri vysokej miere znečistenia. V opačnom prípade nie je zaručená úplná dezinfekcia.

  • Povrch by ste mali nechať nedotknutý najmenej 5 minút, ale ešte lepšie 60 minút, aby sa zabezpečil plný účinok.

  • Zabezpečte dobré vetranie miestnosti.

  • Prosím, dodržujte ARL 520 – Pracovné smernice pre používanie dezinfekčných prostriedkov ADLER.

© adler-lacke.com