PUR-Verdünnung

Aromatenfrei / 1 l

DD-  bezaromatické riedidlo s rýchlejším schnutím.

Číslo položky:8002911

Výdatnosť: Pomer riedenia je určený v technickom liste príslušného produktu.

DD- riedidlo s rýchlejším schnutím

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Hmotnosť netto v kg
 • 0,87

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Oblasť použitia
  • Riedi

© adler-lacke.com