PUR-Ecofill Verdünnung

5 l

Číslo položky:804700021005

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Hmotnosť netto v kg
 • 4.105

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Oblasť použitia
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch den DIY Kunden geeignet

© adler-lacke.com