Innolux Verdünnung LM

10 l

Číslo položky:8007510

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H315
   Dráždi kožu.
  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335
   Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H411
   Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Oblasť použitia
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch den DIY Kunden geeignet

© adler-lacke.com