Epoxi-Streichverdünnung

1 l

Číslo položky:8038911

pre 2K Epoxigrund

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Hmotnosť netto v kg
 • 0.86

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H304
   Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
  • H315
   Dráždi kožu.
  • H318
   Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H335
   Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H373
   Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Oblasť použitia
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch den DIY Kunden geeignet

© adler-lacke.com