Pyrolan Fire-Protect KDI

25 l

Číslo položky:539000020025

Spôsob nanášania:

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • Vodouriediteľný: áno
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H302
   Škodlivý po požití.
  • P264
   Po manipulácii starostlivo umyte...
  • P270
   Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
  • P330
   Vypláchnite ústa.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Popis Veľkosť Typ súboru

© adler-lacke.com