Metallgrund

Rotbraun, Zinkchromatfrei / 2.5 l

Číslo položky:5403602

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Osvedčený základ s ochranným účinkom voči korózii na báze alkydovej živice s pigmentami bez obsahu olova a chrómanu zinočnatého

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Zvláštne vlastnosti
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
Hmotnosť netto v kg
 • 3,6975

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH211
   Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H411
   Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Interiér
 • Základný náter s ochrannou funkciou voči korózii pre železo a oceľ v interiéri i exteriéri

© adler-lacke.com