Metallgrund

Rotbraun, Zinkchromatfrei / 2.5 l

Číslo položky:5403602

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Osvedčený základ s ochranným účinkom voči korózii na báze alkydovej živice s pigmentami bez obsahu olova a chrómanu zinočnatého

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Zvláštne vlastnosti
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
Hmotnosť netto v kg
 • 3,45

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H411
   Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P271
   Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P391
   Zozbierajte uniknutý produkt.
  • P405
   Uchovávajte uzamknuté.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Interiér
 • Základný náter s ochrannou funkciou voči korózii pre železo a oceľ v interiéri i exteriéri

© adler-lacke.com