Ferroblock

1 l

Číslo položky:4110811

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Vodouriediteľný transformátor hrdze na predprípravu a stabilizáciu hrdze pre zaručenú a účinnú ochranu proti korózii.

Bezchybná prelakovateľnosť s vodouriediteľnými a rozpúšťadlovými lakmi.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Zvláštne vlastnosti
 • ochrana proti korózií
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • bez zápachu
 • prelakovateľný lakmi na báze vody a rozpúšťadiel
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
Hmotnosť netto v kg
 • 0,9888

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P233
   Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
  • P240
   Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
  • P241
   Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie/…] zariadenie do výbušného prostredia.
  • P242
   Používajte neiskriace prístroje.
  • P243
   Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
 • Vhodný na železo a oceľ.

Čistenie náradia

© adler-lacke.com