2K-Epoxi-Grund

Hellgrau, Zinkchromatfrei / 3 kg

Rozpúšťadlový  základ na ochranu proti korózii a tvorbu mostu priľnavosti.

Rozpúšťadlový  základ na ochranu proti korózii a tvorbu mostu priľnavosti.

Číslo položky:6830403

Výdatnosť: 10 -12 m2/l

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Rozpúšťadlový 2-zložkový základný lak na báze epoxidových
živíc, pre interiér a exteriér. Vynikajúca ochrana proti korózii
ocele, výborná priľnavosť na hliník, zinok a neželezné kovy,
dobrá priľnavosť na rôznych plastoch, spevnenie MDF
podkladu.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • vynikajúca ochrana proti korózii
 • výborná priľnavosť na hliník, zinok a neželezné kovy
 • výborná chemická odolnosť
 • rýchle schnutie
 • trvalo elastický
Zvláštne vlastnosti
 • ochrana proti korózií
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
Hmotnosť netto v kg
 • 3

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH205
   Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H315
   Dráždi kožu.
  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H411
   Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P391
   Zozbierajte uniknutý produkt.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Interiér
  • Konštrukcie zo železa, ocele, neželezné kovy so zinkom, hliníkom, meďou a materiály z lakovaniaschopných, voči rozpúštadlám odolných plastov, ako aj drevo, vysokohodnotné MDF-vchodové dvere.

Zmes
Riedenie
Čistenie náradia

© adler-lacke.com