Polyhärter

Weiß/Rot Gr.3 / 30 g

Číslo položky:9613630

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Hmotnosť netto v kg
 • 0,03

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H242
   Zahrievanie môže spôsobiť požiar.
  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H410
   Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Oblasť použitia
  • Interiér

© adler-lacke.com