Poly-Härter

Weiß/Rot Gr.3 / 30 g

Číslo položky:9613630

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H242
   Zahrievanie môže spôsobiť požiar.
  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H410
   Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P234
   Uchovávajte iba v pôvodnom balení.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P391
   Zozbierajte uniknutý produkt.
  • P403
   Uchovávajte na dobre vetranom mieste.
  • P420
   Skladujte jednotlivo.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér

© adler-lacke.com