Poly-Feinspachtel

braun - inkl.Härter / 1 kg

Číslo sortimentnej položžky:752600030311

Spôsob nanášania:

Univerzálne použiteľný dvojkomponentný polyesterový tmel s veľmi dobrou stierkovateľnosťou vďaka obzvlášť krémovej konzistencii. Vysoká schopnosť vyplnenia, dobrý stav na zvislých plochách, zarovnanie aj malých škriabancov a nerovností vďaka obzvlášť jemnej štruktúre, rýchle vytvrdnutie, dobrá brúsiteľnosť, veľmi dobrá priľnavosť na kove a dreve, aj pri vyšších teplotách.

Systém povrchovej úpravy
  • Na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • Odolný voči vode, benzínu, minerálnym olejom, zriedeným kyselinám a zásadám.
 • Francúzska vyhláška DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok : A+
Zvláštne vlastnosti
 • vodoodolné
Bezpečnostné upozornenia
 • Achtung

  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H361d
   Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
  • H373
   Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe)pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsob
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P260
   Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P314
   Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
 • Produkt určený predovšetkým k tmeleniu chybných miest nábytku a vnútorného vybavenia z dreva ako aj k vyrovnaniu povrchov na kove.

Čistenie náradia
Normy

© adler-lacke.com