Abbeizer Express

500 ml

Univerzálny odstraňovač náterov pre domácich majstrov a remeselné použitie.

Univerzálny odstraňovač náterov pre domácich majstrov a remeselné použitie.

Číslo položky:831300030012

Výdatnosť: 4 -5 m2/l

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Vysoko účinný odstraňovač farieb s gélovou konzistenciou aj pre zvislé povrchy. Obzvlášť vhodný na odstránenie starých náterových systémov na báze vody na povrchových úpravách okien. Vďaka dlhej  dobe spracovania odstraňuje tiež hrubé vrstvy náterovej hmoty v jednej operácii a je tiež účinný pre viacero dvojzložkových systémov (vykonať predbežnú skúšku). Produkt je formulovaný bez pridania chlórovaných uhľovodíkov.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • vysoko účinný odstraňovač farieb
 • vhodný aj pre dvojzložkové laky
 • jednoduchá a rýchla aplikácia
 • s gélovou konzistenciou aj pre zvislé povrchy
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P271
   Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P405
   Uchovávajte uzamknuté.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Interiér
  • Na odstraňovanie povrchovo upravených prvkov, napr. drevené okná, vchodové dvere, nábytok, zábradlia, rámy, kovanie atď.

Čistenie náradia
  • Vodou

© adler-lacke.com