Abbeizer Express

500 ml

Číslo sortimentnej položky:831300030012

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Univerzálny odstraňovač starých náterov pre profesionálov i priemysel. Zvlášť vhodný na odstraňovanie starých okenných systémov na báze vody. V jednom kroku odstraňuje silné vrstvy farby vďaka dlhej dobe pôsobenia a je tiež účinný v mnohých 2K systémoch (vykonajte predbežnú skúšku). Výrobok je vyrobený bez pridania chlórovaných uhľovodíkov.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Zvláštne vlastnosti
 • pripravený na použitie
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P271
   Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P405
   Uchovávajte uzamknuté.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Interiér
 • Na natieranie všetkých malo rozmerných objektov, ako sú drevené okná, dvere domov, nábytok, zábradlia, rámy, kovania atď.

Čistenie náradia

© adler-lacke.com