2K-Epoxi-Grund zinkchromatfrei

Hellgrau, Zinkchromatfrei / 3 kg

Číslo sortimentnej položky:6830403

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Rýchloschnúci, tvrdý a oderuvzdorný dvojkomponentný základ na epoxidovej báze s vynikajúcou priľnavosťou na oceli, zinku a hliníku. Vďaka bezchromatovej pigmentácii veľmi dobrá odolnosť voči korózii. Dobrá odolnosť voči chemikáliám, ako aj dobrá trvalá elasticita.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • ynikajúca ochrana proti korózii ocele
 • výborná priľnavosť na hliník, zinok a neželezné kovy
 • dobrá priľnavosť na rôznych plastoch
 • spevnenie MDF podkladu
Zvláštne vlastnosti
 • ochrana proti korózií
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH205
   Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H315
   Dráždi kožu.
  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H411
   Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P391
   Zozbierajte uniknutý produkt.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Interiér
 • Pre oceľové konštrukcie a automobilový priemysel, stroje a zariadenia, kde je požadované vysoko kvalitné základovanie.
  Základovanie pre rôznorodé kompozitné materiály. Pojivové a spevňujúce základovanie s vysokým stupňom ochrany voči vode MDF dosiek v exteriéri.

Zmes
Verdünnung
Čistenie náradia

© adler-lacke.com