Aviva Fungisan

1 l

Číslo sortimentnej položky:830800021011

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Dezinfekčný roztok na báze body s nízkou mierou zápachu na sanáciu muriva a dreva napadnutého hubami a riasami. Výrobok je vyrobený bez pridania ťažkých kovov a fenolových látok.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • bez zápachu
 • napadnutie riasami
 • napadnutie drevokaznými hubami
 • Vodouriediteľný: áno
  • ochrana pred napadnutím riasami
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti plesni
Bezpečnostné upozornenia
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P101
   Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P103
   Pred použitím si prečítajte etiketu.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Exteriér
 • Plochy napadnuté plesňou, riasami a machom.

Čistenie náradia

© adler-lacke.com