Aquawood Covapro 60

1 kg

Číslo sortimentnej položky:502700003011

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • Vodouriediteľný: áno
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P321
   Odborné ošetrenie (pozri ... na etikete).
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...

© adler-lacke.com