Pullex Renovier-Grund

Basis Y / 2.5 l

Renovačný základný náter na drevo.

Renovačný základný náter na drevo.

Číslo sortimentnej položky:5025502

Výdatnosť: Výdatnosť na nános (m²/l): natieranie - cca 8 - 12

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Krycia pigmentovaná ochranná impregnácia na drevo určená pre sanáciu silno zvetraných povrchových úprav v exteriéri. Pullex Renovier-Grund okrem impregnovania aj egalizuje a zosvetľuje drevený povrch. Ako rozpúšťadlo sú použité bezaromatické lakové benzíny, vďaka ktorým je bez zápachu.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • univerzálne použiteľný, polokrycí, sanačný základný náter
 • egalizuje, impregnuje a zosvetľuje dreveného podkladu
 • zakryje škvrny a zosivenie
 • nie je potrebné zdĺhavé brúsenie, stačí príprava povrchu pomocou mosadznej kefy
 • povrch je chránený proti zamodraniu a plesni
Zvláštne vlastnosti
 • ochrana dreva
 • pripravený na použitie
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • vhodné pre rozmerovo nestabilné drevené prvky
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti plesni
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P233
   Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
  • P240
   Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
  • P241
   Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie/…] zariadenie do výbušného prostredia.
  • P242
   Používajte neiskriace prístroje.
  • P243
   Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
 • Sanácia lazúrovacích a krycích povrchových úprav v exteriéri, ako napr. drevené domčeky, striešky, drevené obklady, balkóny, okná, vchodové dvere, okenice a brány v triede namáhania
  2 a 3.

© adler-lacke.com