Pullex Fenster-Lasur

Basis zum Tönen / 2.5 l

Rozpúšťadlová lazúra určená na renováciu drevených okien a vchodových dverí, pre domácich majstrov a remeselné použitie.

Rozpúšťadlová lazúra určená na renováciu drevených okien a vchodových dverí, pre domácich majstrov a remeselné použitie.

Číslo položky:5041302

Výdatnosť: cca 8 - 10  m2/l

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Rozpúšťadlová lazúra na devo bez biocídov pre exteriér ale aj interiér. Svetlostále mikronizovanné pigmenty a aktívne UV – filtre zaručujú dlhodobú ochranu voči poveternostným podmienkam. S vysokým  obsahom sušiny a obsahom bezaromatických lakových benzínov ako rozpúšťadiel je produkt šetrný k životnému prostrediu. Bez zápachu.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • ideálny na renovácie v systéme s Pullex Renovier-Grund
 • svetlostále mikronizovanné pigmenty a aktívne UV filtre zaručujú dlhodobú ochranu voči poveternostným podmienkam
 • bez biocídov
 • s obsahom rozpúšťadiel a bezaromatických lakových benzínov na báze vysokokvalitných olejov s dlhým reťazcom
 • dobrá stohovateľnosť, rýchle schnutie
 • veľký výber farebných odtieňov vďaka miešaciemu systému Color4You
Zvláštne vlastnosti
 • pripravený na použitie
 • vhodné pre rozmerovo stabilné drevené prvky
 • vhodné pre rozmerovo nestabilné drevené prvky
 • ochrana dreva
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
Tónovateľný
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P233
   Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
  • P240
   Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
  • P241
   Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie/…] zariadenie do výbušného prostredia.
  • P242
   Používajte neiskriace prístroje.
  • P243
   Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Rozmerovo stabilné drevené výrobky v exteriéri, ako napr. drevené okná a vchodové dvere.

  • Ideálny na renovácie  v systéme s Pullex Renovier-Grund.

Čistenie náradia

© adler-lacke.com