Pullex Bodenöl

Farblos, zum Aufhellen / 2.5 l

Rozpúšťadlový pigmentovaný olej na vodorovné drevené plochy v exteriéri pre domácich majstrov a remeselné použitie.

Rozpúšťadlový pigmentovaný olej na vodorovné drevené plochy v exteriéri pre domácich majstrov a remeselné použitie.

Číslo položky:5054602

Výdatnosť: Výdatnosť na nános cca 15 m²/l
Produkt je pripravený na natieranie.
POZOR: Produkt nestriekať!

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Vodoodpudivý, silno penetrujúci olej na vodorovné drevené plochy v exteriéri (otvoreno-pórovité). Chráni listnaté a ihličnaté dreviny pred ušpinením a vlhkosťou. Drevo necháva dýchať a redukuje napúčanie a zosýchanie. Mikronizované špeciálne pigmenty zaručujú veľmi dobrú odolnosť voči poveternosti a UV žiareniu ako aj vynikajúcu stabilitu farebného odtieňa exotických drevín. Ľahko spracovateľný, bez prídavku aromatických rozpúšťadiel.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • vodoodpudivý, silno penetrujúci olej na vodorovné drevené plochy v exteriéri
 • stabilizácia farebnej stálosti u exotických drevín
 • chráni pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami
 • pre zosvetlenie farebného odtieňa môžeme použiť Pullex Bodenöl Farblos
Zvláštne vlastnosti
 • pripravený na použitie
 • ochrana dreva
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • vhodné pre rozmerovo nestabilné drevené prvky
 • veľmi vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti plesni
Tónovateľný
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P233
   Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
  • P240
   Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
  • P241
   Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie/…] zariadenie do výbušného prostredia.
  • P242
   Používajte neiskriace prístroje.
  • P243
   Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Rozmerovo nestabilné drevené výrobky v exteriéri, ako napr. balkónové podlahy, prechodové mostíky, terasy atď.

  • Obzvlášť vhodné dreviny sú smrekovec a exotické dreviny ako Bangkirai, Teak, Massaranduba.

Čistenie náradia

© adler-lacke.com