Pullex 3in1-Lasur

Basis zum Tönen / 5 l

Číslo sortimentnej položžky:443500003005

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Profesionálna matná lazúra na drevo je zároveň impregnačným, základným a vrchným náterom v jednom. Je vhodná predovšetkým na nové drevo v exteriéri, drevené fasády, balkóny a pod.

Systém povrchovej úpravy
  • Na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • Použité účinné látky ponúkajú podľa ÖNORMB 3802-2 príp. DIN 68800-3 požadovanú ochranu proti modraniu (test podľa EN 152-1), drevokazným hubám (test podľa EN 113) a pôsobia preventívne pred napadnutím škodlivým hmyzom (test podľa EN 46).
 • Účinné látky (B, P, Iv):0,7 % IPBC (jodpropynylbutyl-butylkarbamát)0,3 % tebuconazol0,06 % permetrin
Zvláštne vlastnosti
 • ochrana dreva
 • pripravený na použitie
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • vhodné pre rozmerovo nestabilné drevené prvky
 • vodoodolné
 • veľmi dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti drevokaznému hmyzu
Tónovateľný
Bezpečnostné upozornenia
 • Gefahr

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H304
   Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
  • H410
   Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P101
   Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P103
   Pred použitím si prečítajte etiketu.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P331
   Nevyvolávajte zvracanie.
  • P391
   Zozbierajte uniknutý produkt.
  • P405
   Uchovávajte uzamknuté.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Popis Veľkosť Typ súboru

© adler-lacke.com