Pullex 3in1-Lasur

Basis zum Tönen / 5 l

Univerzálna tenkovrstvá lazúra na báze rozpúšťadiel určená na drevo v exteriéri. Ponúka ochranu proti zamodraniu, hubám a drevokaznému hmyzu.

Univerzálna tenkovrstvá lazúra na báze rozpúšťadiel určená na drevo v exteriéri. Ponúka ochranu proti zamodraniu, hubám a drevokaznému hmyzu.

Číslo položky:443500003005

Výdatnosť: Výdatnosť na nános (m²/l): cca 12
Produkt je pripravený na natieranie.

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Univerzálna, ochranná lazúra na drevo na báze riozpúšťadiel, bez obsahu aromátov a kobaltu s biocídnymi účinnými látkami na drevo v exteriéri. Impregnácia, základný náter a konečný náter v jednom. Lazúrou môžete vytvoriť prirodzené, matné povrchy s rovnomerným zafarbením. Výrobok s otvorenými pórmi sa vyznačuje veľmi dobrou ochranou proti vode, dlhou životnosťou a rovnomerným odbúravaním laku pri zvetrávaní.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • lazúra na ochranu dreva - impregnácia, základný náter a vrchný náter v jednom
 • kvalitné UV filtre zaručujú dlhodobú ochranu pred poveternostnými vplyvmi
 • drevu dodáva matný, prirodzený povrch
 • certifikovaný ochranný prostriedok na drevo
 • veľký výber farieb pomocou systému miešania farieb Color4You
Zvláštne vlastnosti
 • ochrana dreva
 • pripravený na použitie
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • vhodné pre rozmerovo nestabilné drevené prvky
 • vodoodolné
 • veľmi dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti drevokaznému hmyzu
Tónovateľný
Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H304
   Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
  • H410
   Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P101
   Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P103
   Pred použitím si prečítajte etiketu.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P331
   Nevyvolávajte zvracanie.
  • P391
   Zozbierajte uniknutý produkt.
  • P405
   Uchovávajte uzamknuté.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Popis Veľkosť Typ súboru

© adler-lacke.com