Protector-Plus

2.5 l

Číslo sortimentnej položky:9634502

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Bezfarebná impregnačná lazúra  pre použitie v exteriéri na  báze nanotechnológie, pre priemyslel a remeslo. Veľmi dobrá hydrofóbia, vynikajúca schopnosť penetrácie a špečiálna vysokoúčinná  UV-absorbcia.

Účinný proti zamodraniu a napadnutiu drevokaznými hubami.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Zvláštne vlastnosti
 • pripravený na použitie
 • vhodné pre rozmerovo nestabilné drevené prvky
 • vodoodolné
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • ochrana dreva
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti plesni
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • EUH205
   Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P233
   Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
  • P240
   Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
  • P241
   Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie/…] zariadenie do výbušného prostredia.
  • P242
   Používajte neiskriace prístroje.
  • P243
   Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
 • Pre rozmerovo nestabilné drevené stavebné diely z ihličnatého dreva v exteriéri.
  Zašednutie dreva bude spomalené, avšak nebude natrvalo zastavené.


Čistenie náradia

© adler-lacke.com