Lignovit Color STQ

RAL1000 Grünbeige / 4 l

Vodouriediteľná krycia povrchová úprava vhodná na natieranie pre priemyselné a remeselné použitie.

Vodouriediteľná krycia povrchová úprava vhodná na natieranie pre priemyselné a remeselné použitie.

Číslo položky:534300100004

Výdatnosť: 10 -12 m2/l

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Tenkovrstvý náter určený na drevo, na báze akrylátových a alkydových disperzií. Veľmi dobrá spracovateľnosť, stohovateľnosť a odolnosť voči poveternosti.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • Povrchová úprava  vďaka biocídnym látkam chráni pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami.
 • Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivín: A+  
 • CATAS WKI Premium Award/CATAS certifikát kvality
Zvláštne vlastnosti
 • ochrana dreva
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • stohovateľný po zaschnutí
 • vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • Vodouriediteľný: áno
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti plesni
Hmotnosť netto v kg
 • 4,92

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Rozmerovo nestabilné  a čiastočne rozmerovo stabilné stavebné prvky v exteriéri ako napr. drevostavby, striešky, drevené obklady,  balkóny, ploty, okenice, brány, v triedach odolnosti 2 a 3 bez kontaktu zo zemou.

  • Nie je vhodný na priamy kontakt s potravinami alebo krmivom.

  • Nie je vhodné na drevo s trvalým kontaktom so zemou a / alebo vodou.

Dodatočná starostlivosť o povrchy

© adler-lacke.com