Pullex TIG Spezial

Teak / 5 l

Číslo položky:5020405

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Zvláštne vlastnosti
 • biocídny produkt
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • vhodné pre rozmerovo stabilné drevené prvky
 • vhodné pre rozmerovo nestabilné drevené prvky
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti drevokaznému hmyzu
Hmotnosť netto v kg
 • 4,2

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H304
   Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Interiér
Riedenie
Čistenie náradia

© adler-lacke.com