Aduro MDF-4in1 G10

RAL9010 Reinweiß / 4 kg

Vysokohodnotný, rozpúšťadlový pigmentovaný lak na nábytok z MDF dosiek, pre priemyselné a remeselné použitie.

Vysokohodnotný, rozpúšťadlový pigmentovaný lak na nábytok z MDF dosiek, pre priemyselné a remeselné použitie.

Číslo sortimentnej položky:220100901004

Výdatnosť: cca 150 – 200 g/m² na nános;
celkové množstvo na nanášanie max. 750 g/m²

Spôsob nanášania:

Rýchloschnúci 2-zložkový polyuretánový pigmentový lak na nábytkové povrchy. Dobrá plnivosť, veľmi dobrá brúsiteľnosť, vynikajúca chemická a mechanická odolnosť, veľmi vysoká odolnosť v prsteňovom teste ako aj dobrý stav na zvislých plochách; priamo použiteľný na MDF-doskách (dodržujte pokyny týkajúce sa náterov MDF dosiek!).

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • rýchle schnutie
 • dobrá plnivosť
 • veľmi dobrá brúsiteľnosť
 • vynikajúca chemická a mechanická odolnosť
 • veľmi vysoká odolnosť v prsteňovom teste
 • dobrý stav na zvislých plochách
Zvláštne vlastnosti
 • vhodné na detské hračky
 • odolný voči potu a slinám
 • A+ emisie prchavých látok
Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Vyhotovenie vysokohodnotných pigmentovaných lakovaných plôch povrchov nábytku a celkového vnútorného vybavenia vrátane kuchynských a sanitárnych plôch: oblasti použitia II až IV podľa rakúskej normy ÖNORM A 1610 – 12.

  • Účelné lakovanie MDF dosiek tzv. systémom “lak na lak“: dvomi až tromi nánosmi s ADLER MDF-4 in 1 získajú MDF dosky  plnivé povrchy a veľmi dobrou odolnosťou v prsteňovom teste; ADLER MDF- 4in1 plní funkciu izolácie, plniča, farebného a vrchného laku.

Zmes
Verdünnung
Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy

© adler-lacke.com