Aduro Vitea

4 kg

Číslo sortimentnej položžky:265100010504

Spôsob nanášania:

Rýchloschnúci 2-zložkový polyuretánový číry lak na báze akrylátových živíc pre dosiahnutie prirodzeného vzhľadu dreva na pohľad i na dotyk. Veľmi dobrá chemická a mechanická odolnosť, vytvára matný efekt a peknú kresbu pórov.

Systém povrchovej úpravy
  • Na rozpúšťadlovej báze
Zvláštne vlastnosti
 • A+ emisie prchavých látok
 • rýchle schnutie
 • veľmi dobrá svetlostálosť
Bezpečnostné upozornenia
 • Gefahr

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
 • - Na lakovanie silno namáhaných plôch nábytku a interiérového vybavenia ako napr. dosky stolov a odkladacie plochy v kuchyni, nábytok v obývacích miestnostiach, kúpeľniach, kanceláriách a budovách, čelá a stále viditeľné plochy, namáhané plochy sedacieho nábytku a nie stálo viditeľné plochy. Oblasti použitia II až IV podľa ÖNORM A 1610-12.- Produkt nie je vhodný na bielené plochy peroxidom vodíka!

Zmes
Verdünnung
Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy

© adler-lacke.com