PUR-Härter 82019

1 kg

Tužidlo na báze rozpúšťadiel určené pre 2-zložkové ADLER PUR laky, priemyselné a remeselné použitie.

Tužidlo na báze rozpúšťadiel určené pre 2-zložkové ADLER PUR laky, priemyselné a remeselné použitie.

Číslo sortimentnej položky:8201911

Rozpúšťadlové polyizokyanátové tužidlo pre 2-zložkové ADLER PUR laky

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • DIN 4102-B1 (ťažko zápalný) v spojení s ťažko zápalnými drevotrieskovými doskami, aj dyhovanými, a v spojení s ADLER Legnopur, Ventopur alebo Pigmopur.
 • Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+ v spojení s lakmi ADLER Legnopur, Ventopur alebo Pigmopur.
Zvláštne vlastnosti
 • A+ emisie prchavých látok
Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH204
   Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H332
   Škodlivý pri vdýchnutí.
  • H335
   Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
 • Tužiaci komponent pre mnohé rozpúšťadlové 2-zložkové ADLER PUR laky pre nábytok a vnútorné vybavenie.

Normy

© adler-lacke.com