DD-Härter

4 kg

Tužidlo na báze rozpúšťadla pre ADLER DD-Isoliergrund 25103, pre priemysel a remeslo.

Číslo položky:8200104

pre DD-Isoliergrund.

Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Hmotnosť netto v kg
 • 4

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH204
   Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H334
   Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Tužidlo pre DD-Isoliergrund 25103 na nábytok a vnútorné vybavenie.

  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch den DIY Kunden geeignet

© adler-lacke.com