Innolux Haftpromotor

25 kg

Číslo položky:270200020025

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Zvláštne vlastnosti
 • A+ emisie prchavých látok
Hmotnosť netto v kg
 • 25

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • H315
   Dráždi kožu.
  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H318
   Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H335
   Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com