Innolux Decklack GF G25

25 kg

Číslo položky:276500012525

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Zvláštne vlastnosti
 • A+ emisie prchavých látok
Hmotnosť netto v kg
 • 25

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • H315
   Dráždi kožu.
  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H318
   Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Oblasť použitia
  • Interiér
Riedenie
Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com