Bluefin Multilux Softmatt

2K Verarbeitung / 25 kg

Číslo položky:385400010525

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • A+ emisie prchavých látok
 • vhodné na detské hračky
 • odolný voči potu a slinám
 • bez obsahu ťažkých kovov
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 25

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P321
   Odborné ošetrenie (pozri ... na etikete).
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
Zmes
Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com