Aqua-PUR-Härter

1 kg

Číslo položky:8222111

pre ADLER Aquafeel CFB a ADLER Aquastep Professional, ADLER Aquatop Antiscratch.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Hmotnosť netto v kg
 • 1

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH204
   Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H315
   Dráždi kožu.
  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H332
   Škodlivý pri vdýchnutí.
  • H335
   Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Oblasť použitia
  • Interiér

© adler-lacke.com