PUR-Strong G10

Stumpfmatt / 4 kg

Rozpúšťadlový 2-zložkový polyuretánový priehľadný lak pre nábytok a interiér pre priemysel a remeslo.

Číslo položky:2630104

Výdatnosť: cca 100 – 150 g/m² na nános;
celkové množstvo na nanášanie max. 500 g/m²

Spôsob nanášania:

Kvalitný priehľadný schodiskový PUR- lak na báze akrylátových živíc. Veľmi dobrá mechanická a chemická odolnosť špeciálne pre veľmi namáhané povrchy v interiéri, vysoká plnivosť, dobré zvýraznenie textúry dreva, vynikajúca odolnosť voči žltnutiu.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • veľmi dobrá mechanická a chemická odolnosť
 • vysoká plnivosť
 • dobré zvýraznenie textúry dreva
 • vynikajúca odolnosť voči žltnutiu
Zvláštne vlastnosti
 • veľmi dobrá svetlostálosť
Hmotnosť netto v kg
 • 4

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Plnivé lakovanie silno namáhaných plôch nábytku a vnútorného vybavenia, schodísk (v závislosti od smerníc jednotlivých krajín), hotelového a školského zariadenia, kuchýň a sanitárnych miestností: Oblasti použitia II až IV podľa ÖNORM A 1610-12.

  • Na povrchovú úpravu ťažko zápalných a ťažko horľavých plôch.

  • Vhodný na lakovanie plôch bielených peroxidom vodíka.

Zmes
Riedenie
Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com