PUR-One G30

Matt / 20 kg

Rozpúšťadlový, 2-zložkový polyuretánový priehľadný lak na nábytok a interiér pre remeselné a priemyselné použitie.

Rozpúšťadlový, 2-zložkový polyuretánový priehľadný lak na nábytok a interiér pre remeselné a priemyselné použitie.

Číslo položky:2544320

Výdatnosť: cca 100 - 130 g/m² na nános,
celková vrstva max. 450 g/m²

Spôsob nanášania:

Rýchloschnúci, polyuretánový, číry lak pre nábytkové povrchy. Veľmi dobrá mechanická a chemická odolnosť, dobré zvýraznenie textúry dreva, dobrá plnivosť a pekná kresba pórov.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • rýchle schnutie
 • veľmi dobrá mechanická odolnosť
 • pekné vykreslenie pórov
Zvláštne vlastnosti
 • A+ emisie prchavých látok
Hmotnosť netto v kg
 • 20

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H315
   Dráždi kožu.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Pre priemyselnú výrobu nábytku a vnútorného vybavenia vrátane nábytkových povrchov kuchýň a sanitárnych priestorov (okrem pracovných plôch). Oblasť použitia II až IV podľa normy ÖNORM A 1610-12 napr. pre vybavenie obývačiek a spální atď.
  • Pre lakovania, kde je kvôli hromadnej produkcii potrebné rýchlo stohovať
  • Vhodný pre lakovanie plôch bielených peroxidom vodíka

Zmes
Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com