PUR-Glanzlack

3 kg

Plnivý rýchloschnúci polyuretánový priehľadný lak pre dosiahnutie vysokého lesku.

Číslo položky:2528303

Výdatnosť: na nános 100 g/m2
celkové nanesené množstvo max. 350 g/m2

Spôsob nanášania:

Plnivý rýchloschnúci polyuretánový priehľadný lak; veľmi dobrá mechanická a chemická odolnosť ako aj výborný lesk a vynikajúca plnivosť.
Pojivová báza: polyakrylátová živica
ADLER PUR-Glanzlack 25283 obsahuje špeciálny UV filter s veľmi vysokou ochranou voči svetlu, ktorý chráni drevo a použité moridlá pred predčasným zožltnutím resp. vyblednutím.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • výborná plnivosť
 • rýchle schnutie
 • výborná chemická a mechanická odolnosť
 • výnimočný vysoký lesk
Zvláštne vlastnosti
 • rýchle schnutie
Hmotnosť netto v kg
 • 3

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H304
   Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Na dosiahnutie veľmi dobrého lesku náročných plôch nábytku a celkového vnútorného vybavenia vrátane kuchynských a sanitárnych plôch: oblasti použitia II až IV podľa rakúskej normy ÖNORM A 1610 – 12.

Zmes
Riedenie
Čistenie náradia
Normy

© adler-lacke.com