Legnopur G10

Stumpfmatt / 4 kg

Rozpúšťadlový 2-zložkový polyuretánový číry lak vhodný na nábytok a do interiéru pre priemyselné a remeselné použitie.

Rozpúšťadlový 2-zložkový polyuretánový číry lak vhodný na nábytok a do interiéru pre priemyselné a remeselné použitie.

Číslo položky:2621104

Výdatnosť: Výdatnosť cca 100 – 150 g/m²/nános
Celková vrstva max. 450 g/m²

Spôsob nanášania:

Rozpúšťadlový bezaromatický dvojzložkový nábytkový polyuretánový priehľadný lak s veľmi dobrou odolnosťou voči mechanickému a chemickému namáhaniu, dobrá plnivosť, dlhý čas spracovateľnosti, dobré zvýraznenie textúry dreva a pekná kresba pórov. ADLER Legnopur obsahuje kombináciu špeciálnych UV filtrov s veľmi vysokou ochranou voči svetlu, ktoré chránia drevený podklad a eventuálne použité moridlá pred predčasným žltnutím respektíve vyblednutím. Vhodný pre spracovanie „lak na lak“.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • výborná chemická a mechanická odolnosť
 • vysoká plnivosť
 • dlhá doba spracovania
 • zvýraznenie textúry dreva
 • vykreslenie pórov
 • stálosť pri pôsobení slín a potu
 • ÖNORM EN 71-3 časť 3 Bezpečnosť hračiek; migrácia určitých elementov (neobsahuje ťažké kovy).
Zvláštne vlastnosti
 • vhodné na detské hračky
 • odolný voči potu a slinám
 • A+ emisie prchavých látok
 • bez arómatov
 • Vhodný na povrchovú úpravu lodí
Hmotnosť netto v kg
 • 4

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Lakovanie silne namáhaných plôch nábytku a celkového vnútorného vybavenia vrátane kuchynských a sanitárnych plôch, zariadení hotelov, školských zariadení: oblasti použitia II až IV podľa rakúskej normy ÖNORM A 1610 – 12.

  • Na povrchovú úpravu ťažko zápalných a ťažko horľavých plôch.

  • Vhodné na lakovanie plôch bielených vodným roztokom peroxidu vodíka.

Zmes
Riedenie
Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com