Aduro Isofin G05

Naturmatt / 4 kg

Rozpúšťadlový 2-zložkový polyuretánový zosvetľujúci lak na nábytok a interiér pre priemysel a remeslo.

Rozpúšťadlový 2-zložkový polyuretánový zosvetľujúci lak na nábytok a interiér pre priemysel a remeslo.

Číslo položky:265200010504

Výdatnosť: 80 -120 g/m² na nános;
celkové množstvo na nanášanie max. 250 g/m²

Rýchloschnúci, bezaromatický, dvojzložkový polyuretánový číry lak na báze akrylátovej živice so zosvetľujúcim účinkom, ktorý udržuje vzhľad neupraveného brúseného dreva; najlepšie na svetlé dreviny ako javor, dub alebo smrek, tiež staré drevo. Dobrá chemická a mechanická odolnosť, elegantný matný efekt a pekná kresba pórov. Dá sa spracovať ako „lak na lak“.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • zosvetľujúci efekt
 • prírodný, matný matný vzhľad a haptika
 • pekné vykreslenie pórov
 • rýchle schnutie
 • dobrá chemická a mechanická odolnosť
 • na staré drevo a svetlé dreviny ako je javor, dub alebo smrek
Zvláštne vlastnosti
 • odolný voči potu a slinám
Hmotnosť netto v kg
 • 4

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H315
   Dráždi kožu.
  • H318
   Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P310
   Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Na lakovanie silne namáhaných plôch nábytku a interiérových prvkov, ako napr. dosky stolov a odstavné dosky v obytnom priestore, čelné a trvalo viditeľné plochy, namáhané plochy sedacieho nábytku a nie trvalo viditeľné plochy. Oblasti použitia III až IV podľa ÖNORM A 1610-12.

Zmes

© adler-lacke.com