PUR-Ecofill

Weiß / 4 kg

Dvojzložkový krycí izolačný plnič na báze rozpúšťadiel na drevo a MDF.

Dvojzložkový krycí izolačný plnič na báze rozpúšťadiel na drevo a MDF.

Číslo sortimentnej položky:2550104

Výdatnosť: cca 130 – 180 g/m² na nános;
celková vrstva max. 750 g/m²

Rozpúšťadlový, krycí dvojzložkový izolačný plnič, bez aromátov, rýchloschnúci, vysoko plnivý a veľmi dobre brúsiteľný. Vyznačuje sa dobrým stavom na zvislých plochách a vynikajúcou trvalou elasticitou. Priamo použiteľný na vysokohodnotné MDF-dosky.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • bez zápachu
 • dobrá krycia schopnosť
 • rýchle schnutie
 • dobrá plnivosť
 • vynikajúca trvalá elasticita
Zvláštne vlastnosti
 • bez arómatov
 • rýchle schnutie
 • Geeignet für Schiffbau
Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Plnivé základovanie pre krycie nátery pigmentovanými lakmi na nábytok a interiér.

  • Veľmi vhodný pre profilované tvary dielcov a líšt kvôli dobrej nestekavosti na zvislých plochách.

  • Pre ťažko horľavé, resp. ťažko zápalné povrchové úpravy.

Zmes
Verdünnung
Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy

© adler-lacke.com