Aduro MDF-4in1 G50

Basisblau / 3 kg

Vysokohodnotný, rozpúšťadlový pigmentovaný lak na nábytok z MDF dosiek, pre priemyselné a remeselné použitie.

Vysokohodnotný, rozpúšťadlový pigmentovaný lak na nábytok z MDF dosiek, pre priemyselné a remeselné použitie.

Číslo položky:220504091903

Výdatnosť: cca 150 – 200 g/m² na nános;
celkové množstvo na nanášanie max. 750 g/m²

Spôsob nanášania:

Rýchloschnúci 2-zložkový polyuretánový pigmentový lak na nábytkové povrchy. Dobrá plnivosť, veľmi dobrá brúsiteľnosť, vynikajúca chemická a mechanická odolnosť, veľmi vysoká odolnosť v prsteňovom teste ako aj dobrý stav na zvislých plochách; priamo použiteľný na MDF-doskách (dodržujte nasledujúce pokyny týkajúce sa náterov MDF dosiek!).

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • rýchle schnutie
 • dobrá plnivosť
 • veľmi dobrá brúsiteľnosť
 • vynikajúca chemická a mechanická odolnosť
 • veľmi vysoká odolnosť v prsteňovom teste
 • dobrý stav na zvislých plochách
Zvláštne vlastnosti
 • vhodné na detské hračky
 • odolný voči potu a slinám
 • rýchle schnutie
 • A+ emisie prchavých látok
Hmotnosť netto v kg
 • 3

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P233
   Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Pre vysoko kvalitné pigmentové lakovanie nábytkových a interiérových dielov, vrátane kuchynských plôch a sanitárneho nábytku: oblasť použitia II - IV podľa normy ÖNORM A 1610-12.

  • Na dosiahnutie efektívneho lakovania MDF dosiek metódou tzv. "Lak na lak": s 2-3 nátermi prípravkom Aduro MDF-4v1 docielite u MDF dosiek vyplnenú vrstvu povrchu s veľmi dobrou odolnosťou voči opotrebovaniu; prípravok Aduro MDF-4v1 tak plní funkciu izolačného materiálu, plniče, farebného laku a striekacieho laku v jednom.

  • Pri použití na veľa namáhané povrchy (stoličky, stoly a pod.) dôsledne odporúčame vrchné prelakovanie prípravkom ADLER Pigmotop 25363 ff, pretože tým získate mechanicky veľmi odolné a absolútne pevné plochy voči opotrebovaniu.

Zmes
Riedenie
Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com