PUR-Härter

5 kg

Rozpúšťadlové polyizokyanátové tužidlo pre ADLER PUR-Füllgrund HT 2530 000200.

Číslo položky:823300021005

Výdatnosť: Informácie o použití, množstve prídavku a doby použiteľnosti sú uvedené v technickom liste ADLER PUR-Füllgrund HT 2530 000200.

Rozpúšťadlové polyizokyanátové tužidlo pre ADLER PUR-Füllgrund HT 2530 000200.
 
Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Hmotnosť netto v kg
 • 5

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH204
   Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H332
   Škodlivý pri vdýchnutí.
  • H334
   Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Oblasť použitia
  • Interiér
 • Tužiaci komponent pre ADLER PUR-Füllgrund HT 2530 000200 -lak
  pre nábytok a vnútorné vybavenie.

© adler-lacke.com